rastr.info

Teorie k modifikovanému sinusu

Verze pro tisk (.pdf)

Při konstrukci autobateriového měniče síťového napětí jsem se zabýval modifikovaným sinusovým signálem. U modifikovaného sinusového síťového napětí platí, že frekvence signálu odpovídá 50 Hz, amplituda napětí je 326 V a celkové efektivní napětí je 230 V. Porovnání průběhu modifikovaného sinusu a klasického sinusového síťového napětí je na obrázku 1. Konkrétně jsem se zamýšlel nad tím, jak dlouhé musí být pulzy T1/2. Jedna z věcí, kterou mi dalo studium na vysoké škole je pocit, že vzorečku, který neumím odvodit, tak úplně nevěřím. Proto jsem se hlouběji nad tímto problémem zamyslel. A vy můžete taky, bude ovšem potřeba mít alespoň základní znalosti pokročilejší matematiky, konkrétně integrálního počtu.

Obrazek 1: Porovnání průběhu síťového napětí a modifikovaného sinusu.

Začněme tedy otázkou, co je to efektivní napětí. Mějme zdroj střídavého napětí u(t) s periodou T a zdroj stejnosměrného napětí Ueff. Na oba zdroje připojíme rezistory se stejným odporem R. Aby stejnosměrné napětí Ueff bylo efektivní napětím, musí platit, že práce, která se vykoná na obou rezistorech za periodu T je stejná. Neboli musí platit:

\begin{displaymath}
\int_{0}^{T} \frac{U^2_{eff}}{R}\mathrm{d}t = \int_{0}^{T} \frac{u^2(t)}{R}\mathrm{d}t\,.
\end{displaymath}

Vycházíme z toho, že práce W = ∫0T P(t)dt, kde P(t) je okamžitý výkon, pro který platí P(t)=u(ti(t)=u2(t)/R.

Výše uvedený vztah můžeme dále upravovat

\begin{displaymath}
\frac{1}{R}U^2_{eff}\int_{0}^{T} \mathrm{d}t = \frac{1}{R}\int_{0}^{T} u^2(t)\mathrm{d}t
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
U^2_{eff}T = \int_{0}^{T} u^2(t)\mathrm{d}t
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
U_{eff} = \sqrt{\frac{\int_{0}^{T} u^2(t)\mathrm{d}t}{T}}
\end{displaymath}

Pro sinusový průběh napětí u(t)=Asin(2π t / T), kde A je amplituda signálu, platí

\begin{displaymath}
U_{eff} = \sqrt{\frac{\int_{0}^{T} A^2 \sin^2\left( \frac{2 \pi}{T} t\right)\mathrm{d}t}{T}}
\end{displaymath}

použijeme substituci z=2 π / T t, d z = T / (2 π)d t a tedy dále upravíme

\begin{displaymath}
U_{eff} = A \sqrt{\frac{T}{2 \pi }\frac{\int_{0}^{2 \pi} \sin^2 z\mathrm{d}z}{T}}
\end{displaymath}

Výpočet

\begin{displaymath}
\int_{0}^{2 \pi} \sin^2 z\mathrm{d}z = \pi
\end{displaymath}

můžeme najít v tabulkách, nicméně dá se to celkem elegantně spočítat, proto jsem výpočet dal pro zajímavost na konec tohoto textu.

Dosadíme do vztahu

\begin{displaymath}
U_{eff} = A \sqrt{\frac{T}{2 \pi }\frac{\int_{0}^{2 \pi} \sin^2 z\mathrm{d}z}{T}}
\end{displaymath}

a dostaneme

\begin{displaymath}
U_{eff} = A \sqrt{\frac{T}{2 \pi }\frac{\pi}{T}} = A \sqrt{\frac{1}{2}}
\end{displaymath}

Což je známý vztah pro sinusový signál A = √2 Ueff.U modifikovaného sinusu víme, že část periody T2=TT1 je signál nulový a část periody T1 je signál roven amplitudě A (resp. amplitudě −A). Vztah

\begin{displaymath}
U_{eff} = \sqrt{\frac{\int_{0}^{T} u^2(t)\mathrm{d}t}{T}}
\end{displaymath}

tak můžeme pro modifikovaný sinus upravit

\begin{displaymath}
U_{eff} = \sqrt{\frac{A^2 T_2}{T_1 + T_2}}
\end{displaymath}

Snadno nahlédneme, že pokud T1 = T2 = T/2, tak

\begin{displaymath}
U_{eff} = A \sqrt{\frac{T/2}{T/2 + T/2}} = A \sqrt{\frac{1}{2}}
\end{displaymath}

a modifikovaný sinus tak bude mít pro danou amplitudu stejné efektivní napětí, jako sinusový signál.

Výpočet

\begin{displaymath}
\int_{0}^{2 \pi} \sin^2 z\mathrm{d}z = \pi
\end{displaymath}

není úplně snadný, ale dá se využít následující trik s výpočtem integrálu pomocí metody per-partes (∫u(x) v′(x) (d)x = u(x) v(x) − ∫u′(x) v(x) (d)x), kdy u=sin(z), v′=sin(z) a tedy u′=cos(z), v=−cos(z)

\begin{displaymath}
\int_{0}^{2 \pi} \sin^2 z\mathrm{d}z = \left[ \sin(z) \cos (...
...0}^{z=2\pi} - \int_{0}^{2 \pi} \cos (z) (-\cos(z)) \mathrm{d}z
\end{displaymath}

výraz [ sin(z) cos(z) ]z=0z=2π je roven nule a zároveň platí, že cos2(z) = 1 − sin2(z), tedy

\begin{displaymath}
\int_{0}^{2 \pi} \sin^2 z\mathrm{d}z = \int_{0}^{2 \pi} [1 -...
...}^{2 \pi} \mathrm{d}z - \int_{0}^{2 \pi} \sin^2(x) \mathrm{d}z
\end{displaymath}

Na vztah se můžeme podívat jako na rovnici a − ∫02 π sin2(x) dz přehodit doleva.

\begin{displaymath}
2 \int_{0}^{2 \pi} \sin^2 z\mathrm{d}z = \int_{0}^{2 \pi} [1 - \sin^2(x)] \mathrm{d}z = [z]_{z=0}^{z=2 \pi} = 2 \pi
\end{displaymath}

a konečně

\begin{displaymath}
\int_{0}^{2 \pi} \sin^2 z\mathrm{d}z = \pi
\end{displaymath}

Radim Pechal, radim@matfyz.cz, s obsahem techto stranek je mozne nakladat dle licence CC v. 3.0.